از میلگردها چه استفاده هایی می شود؟

دسته‌بندی نشده | No comments

کاربرد میلگرد در ساختمان سازی به اندازهای دارای اهمیت است که در طی چند سالیان گذشته  میلگرد بخش لاینفک صنعت ساختمان سازی بوده و هنوز جایگزینی برای این پروفیل وجود ندارد. عمده استفاده میلگرد را شاید بتوان در صنعت ساختمان سازی دانست. حجم استفاده از این پروفیل به قدری افزایش یافته است که قیمت میلگرد یکی از عوامل موثر بر بازار مسکن استمیلگردها دارای انواع مختلفی اند که هر کدام کاربرد ویژه ای را دارا هستند که قصد داریم در ادامه به این موضوع بپردازیم.

همانطور که مقدمه ذکر شد، میلگردها سازههای فولادی هستند که به منظور افزایش مقاومت بتن در سازههای بتنی استفاده میشوند که تحت عنوان میلگردهای فولادی شناخته می شوند. همچنین، میلگردها بهدلیل افزایش مقاومت کششی بتن برای مسلح کردن بتن مورد استفاده قرار می‍گیرند. استانداردهای تولید میلگرد با توجه به کشور سازنده متفاوت است. هر استانداردی از طبقهبندیهای ویژه خود تبعیت می کند. بطور مثال، تنوع و استاندارد قطر میلگردهای کارخانه ذوب آهن اصفهان نیز با سیستم روسی مطابقت دارد بطوریکه حداکثر قطر میلگردهایی که در کارخانه ذوب آهن اصفهان تولید شده، 40 میلیمتر میباشد و در اجرای پروزههای بزرگ صنعتی، استفاده از میلگرد از ذوب آهن اصفهان شیوه ای مرسوم است.

مشخصات مکانیکی 

عمده ترین کاربرد میلگردها در بتنریزی و مسلح کردن بتن میباشد. همانطور که اشاره کردیم طبقهبندی رایج در سطح ایران با استاندارد روسی مطابقت دارد که در ذوب آهن اصفهان تولید می گردد.

1. میلگردهای صاف (Ai)

از بارزترین مشخصه های این میلگردها صاف و بدون آجدار بودن میباشد که در آهنگری، تغییر شکل و همچنین عملیات جوشکاری مناسب میباشد و بهطور کلی از این نوع میلگرد تحتعنوان یک میلگرد داکتیل یاد میشود. همچنین لازم به ذکر است که عوامل مختلفی قیمت میلگرد ساده را تحتشعاع قرار میدهد.

2. میلگرد سخت با آج ساده (A2)

این نوع میلگرد، نیمهخشک یا ترد و بعبارت دیگر نیمهنرم میباشد که به منظور عملیات ساختمانی و بویژه خاموت زنی استفاده می گردد. از دیگر خصوصیات این نوع میلگرد این می باشد که عملیات جوشکاری روی آن به سختی انجام شده، لذاتوصیه میشود از عملیات جوشکاری روی آن پرهیز شود.

3. میلگرد سخت با آجهای

Related Posts:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>