نقدی بر فیلم قهرمان اصغر فرهادی

فرهادیای که هربار از نگاه خودش فیلم قابل قبولی ساخته و افتخاری کسب کرده هست اما قربانی قضاوتهای متعدد بهویژه در فضای مجازی می شود و مدام در ذهن ها عمومی بالا و ذیل میرود. گرچه همین عمل او از رحیم قهرمان نساخت اما دفاع از پسرش و از خویش گذشتگی او به خاطر پسرش او را تبدیل به قهرمان زندگی خودش کرد. هر چند رحیم همین طرز را در حیث میگیرد (و حتی از یک مغازه ارزش میگیرد)، البته در غایت کار به ظ اهر نجیبتری انجام میدهد: او کیف و محتویات ارزشمند آن را به زنی برمیگرداند که سماجت دارد او صاحب رسمی آن کیف است. «هیچ فعالیت خوبی فارغ از ثواب نمیماند» عبارتی هست که مدام مطرح میشود، ولی چکیده از دلیل درخشش فیلم در این می باشد که به چه صورت مفهوم یک عمل خوب را تحت سؤال میبرد. همانطور که فیلم قلیل قلیل نشان میدهد، ممکن میباشد محاسبات زیرکانه ای در پس دسته صلح و دوستی ظاهری او وجود داشته باشد: از آنجایی که به هر درحال حاضر سکههای طلا نمیتوانستند بدهی تام او را تسویه کنند، شاید به نفع رحیم بود که فعالیت به ظواهر “درست” را انجام دهد و اعتبار پیدا کند. به حیث میرسد، از دور، همین مظهر از خودگذشتگی، حتی وقتی که کار خطا برای او سود بیشتری میبرد، فعالیت درستی انجام اصغر فرهادی دلیر قهرمان» داده است. کارگردان فیلم «شبانهروز» بیش تر کرد: بخش اعظمی از کارگردانان پررنگ هنگامی که تصمیم به ساختن فیلم می گیرند تِم و داخل مایه را معلوم نمیکنند. در طول فیلم متوجه میشویم که مشکلات او از زمانی شروع شده که یک شریک رشته ای با مبلغی که آن دو برای شیوه اندازی یک تجارت قرض گرفته بودند از شهر فرار و گریز میکند. در واقع فیلم نظیر یک تمثیل اخلاقی ساده پیش میرود، آنگاه به سرعت یک طرح فلسفی پیچیدهتر را نشان میدهد. غلط نکنید: تصمیم رحیم عواقب غیر قابل پیش بینی دارد. آن ها به اجبار برای امرار معاش به نوازندگی در خیابان ها می پردازند، پس از مدتی سودای خوانندگی آن ها را رها نمی نماید تا این که تصمیم به نشر آلبوم موسیقی می گیرند. اما در اینجا، تصمیم رحیم در منزل و دربرابر دیدگان همین بچهها رخ می دهد که مهمترین وجه تأثیرگذار آن است. در صورتی که دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت داده ها دوچندان اکثر در گزینه اصغر فرهادی دلاور لیلا حاتمی لطفا به بازدید از وب تارنما ما.

ایندکسر